Επικαιρότητα

Όργιο παρανομιών και διαφθοράς στο Δημόσιο, καταγράφει η Έκθεση Ρακιντζή για το 2014!

0
RAKINTZIS

Φοβερά πράγματα περιλαμβάνει και πάλι για το Δημόσιο, η ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή, για το 2014, δείχνοντας… μεγάλο φαγοπότι και ανομία σε πολλά επίπεδα.

Παρανομίες και παραλείψεις σε κάθε πτυχή της διοίκησης σημειώνονται παντού και αποδεικνύουν ότι οι εξαγγελίες περί καταπολέμησης τις διαφθοράς παραμένουν κενές περιεχομένου, καθώς τα κυκλώματα που λυμαίνονται τον δημόσιο βίο έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους σε κάθε μήκος και πλάτος του.

Εδώ Πειραιάς !

Στον Πειραιά, για παράδειγμα, Σωματείο εισέπραξε επιχορήγηση ύψους 1.027.146 ευρώ, για την αποκατάσταση διατηρητέου ιδιόκτητου κτηρίου, χωρίς ποτέ να πραγματοποιηθεί η παραμικρή εργασία!

Νοσοκομείο «Σωτηρία»

Μικτό κλιµάκιο επιθεωρητών του ΣΕ∆Ε και του ΣΕΥΥΠ διερεύνησε την υλοποίηση τριών έργων στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», συνολικού προϋπολογισµού 7.892.000 ευρώ.
Τα τρία αυτά έργα είχαν χαρακτηριστεί µε Υπουργικές Αποφάσεις ως «ειδικά», γεγονός που επέτρεψε τη δηµοπράτησή τους χωρίς ανοιχτούς δηµόσιους διαγωνισµούς, µε πρόσκληση περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών επιχειρήσεων και, εν τέλει, την κατακύρωσή τους σε δύο εταιρείες, οι ιδιοκτήτες των οποίων είχαν στενή συγγενική σχέση µεταξύ τους!

Στο αντικείµενο του ελέγχου συµπεριλήφθηκε ένας αριθµός επιπρόσθετων εργασιών για τις οποίες, ο ανάδοχος των έργων αιτήθηκε αποζηµίωσης ύψους κόστους 750.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), παρά το ότι οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν χωρίς προηγούµενη ανάθεση ή εντολή από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ που ήταν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και φορέας υλοποίησης των έργων.

Τι έδειξε ο έλεγχος

1) Η ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, υπό την άµεση εποπτεία αρχικά του Υπουργού Υγείας και στη συνέχεια του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, προέβη σε υλοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και χωρίς να λαµβάνει υπόψη της την υποχρέωση υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν.3316/05 (Μελέτες δηµοσίων έργων), αναφορικά µε τη σύνταξη των µελετών.

2) Οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ φαίνεται ότι διενεργήθηκαν συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση µε κατάχρηση της διαδικασίας παραγωγής δηµοσίων έργων και όσον αφορά στον καθορισµό του αντικειµένου του έργου, και όσον αφορά στις κοστολογήσεις, καθώς και στους χρόνους κατασκευής / περαίωσης / παράδοσης-παραλαβής. Επιπλέον, µε τις συνεχείς τροποποιήσεις και προσθήκες, δηµιουργήθηκε αντικειµενική αδυναµία ελέγχου οποιασδήποτε νόµιµης διαδικασίας ή πρωτοκόλλου.

3) Η εκτέλεση των έργων, χωρίς επαρκή συµβατικά στοιχεία, σε συνδιασµό µε την µη τήρηση βασικών δεσµεύσεων µεταξύ της ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και των επιµέρους αναδόχων –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση νέων εργασιών– κατέστησαν πρακτικά αδύνατη τη διαχείριση και τον ποσοτικό διαχωρισµό τους.

4) Τα τρία έργα δηµοπρατήθηκαν χωρίς να είναι ώριµα, µε βασικές ελλείψεις ως προς την ύπαρξη µελετών αδειοδοτήσεων κλπ.

5) Και τα τρία έργα έχουν τµηµατικές αστοχίες και δεν εξασφαλίστηκε η έγκαιρη απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο. Το κτίριο του νέου Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) δεν είχε παραληφθεί και δεν λειτουργούσε έξι χρόνια περίπου µετά τη δηµοπράτηση και τη συµβατική περαίωση του έργου, ενώ η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας λειτουργούσε χωρίς την έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και µε υφιστάµενο προβληµατικό δίκτυο αποχετεύσεων.

6) Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στον τελευταίο όροφο του κτιρίου «300 Γυναικών» είχαν γίνει και άλλες παρεµβάσεις και κτιριολογικές προσθέσεις, των οποίων η χρηµατοδότηση και η εκτέλεση δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο των καταγεγραµµένων έργων. Εξ αιτίας αυτών των κατασκευών, σε συνδυασµό µε την αλλαγή χρήσης του υπογείου και την παλαιότητα της κατασκευής του κτιρίου, τίθενται µεταξύ άλλων και ζητήµατα στατικότητας και ασφάλειας του κτιρίου.

7) Oι απαιτήσεις του αναδόχου για τις «νέες» εργασίες κρίθηκαν ανυπόστατες, διότι δεν υπήρχε έγγραφη εντολή του εργοδότη, και κατά τη διαδικασία της παραλαβής ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς καµία επιφύλαξη, αν και του είχε κοινοποιηθεί η τελική επιµέτρηση µε διαγραφή των συγκεκριµένων πρόσθετων εργασιών (2ο και 3ο έργο).

8) Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου του ΤΕΠ υπήρχε καλουπωµένη επιφανειακή θεµελίωση (σηµαντικού εµβαδού), για την οποία δεν γίνεται αναφορά σε καµία περιγραφή συµβατικών ή εξωσυµβατικών εργασιών.

Αυτό οδήγησε στην εύλογη εικασία ότι ενδεχοµένως θα αποτελούσε µελλοντικά το αντικείµενο ενός νέου έργου, το οποίο τελικά δεν εγκρίθηκε!
Η έκθεση ελέγχου απεστάλη στην Εισαγγελία ∆ιαφθοράς.

Από νεότερη ενηµέρωση του ΓΕ∆∆ από το ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» προέκυψαν τα κάτωθι σχετικά:
• Οι διαδικασίες για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών εντός του Νοσοκοµείου ολοκληρώθηκαν σύµφωνα µε την από 4-4-2014 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο ν.4178/2013 του ΥΠΕΚΑ.
• Κινήθηκε η διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας για το κτήριο του ΤΕΠ.
• Πραγµατοποιήθηκε τµηµατική διοικητική παραλαβή των έργων (αφορά µόνο στο κτίριο του ΤΕΠ) στις 12/9/2014 και προγραµµατίστηκε η έναρξη λειτουργίας του νέου ΤΕΠ στις 12/10/2014.
• Με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 19035/16-6-2014 απόφαση του ∆ιοικητή της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, το ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ επιχορηγήθηκε µε το ποσό των 160.000 ευρώ για την εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία του νέου ΤΕΠ.

Σχετικά άρθρα